Nettleige privat

Nettleige er prisen pr. kilowattime Breheim Nett tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar.

Alle prisane er inklusiv avgifter (Meirverdiavgift, Enova og Forbruksavgift)

Sommerperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04Tariff H4.

Husholdning og fritidshus.

Inntakssikringer inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 2438,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

41,27

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

49,39

Energi øre/kWh Sommer

47,76

Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 2023

49,39

Tariff H41.

Husholdning og fritidshus.

Inntakssikringer inntil 125 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 3038,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

41,27

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

49,39

Energi øre/kWh Sommer

47,76

Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 2023

49,39


Tariff S1.

Tariff for byggjestraum.

Nettleige

Oppsetting/nedtak

kr. 2150,-

Energi øre/kWh

49,39

Leige byggjeskåp pr. mnd.

kr. 350,-

For leige av større skåp / tavle:

Avtalepris


Tariff FBA og FBB.

Tariff for små uttak utan målar.

Nettleige

Fastbeløp

kr.1750,-

Energi øre/kWh

49,39Forbruksavgift til staten for 2022 er:
1/1-22 til 1/4-22: 8,91 øre/kWh eks mva
1/4-22 til 1/1-23: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,546 øre/kWh.

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.

Enovaavgift for hushaldning er 1,25 øre/kWh inkl mva. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytte, setrer, koier og lignende.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 1000 kroner pr målepunkt i året.

Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.
Anleggstilskot
Me nyttar EnergiNorge sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.