Nettleige næring

Nettleige er prisen pr. kilowattime Breheim Nett tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar.
Alle prisane er inklusiv avgifter(Meirverdiavgift,Enova og Forbruksavgift)

Sommerperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04

Tariff T4.
Små verksemder, offentlege kontor m. fl

Inntakssikringer inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 3438,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

40,02

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

48,14

Energi øre/kWh sommer46,51
Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 202348,14


Tariff T41.

Små verksemder, offentlege kontor m. Fl.

Inntakssikringer inntil 125 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 4038,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

40,02

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

48,14

Energi øre/kWh sommer46,51
Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 2023
48,14


Tariff T31.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl.
Effekt vert utrekna av den høgste månadlege avlesing.

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 7938,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

23,39

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

31,51

Energi øre/kWh sommer
29,89
Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 2023
31,51

Effekt kr./kW vinter / sommar

84 / 69


Tariff T32.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl.
Effekt vert utrekna av den høgste månadlege avlesing.

Effektuttak > 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 9875,-

Energi øre/kWh 1.januar 2022 til 1.april

23,39

Energi øre/kWh 1.april til 1.mai

31,51

Energi øre/kWh sommer
29,89
Energi øre/kWh 1.november til 1.januar 2023
31,51

Effekt kr./kW vinter / sommar

84 / 69


Tariff T3H.
Store verksemder med høgspentmåling
Effekt vert utrekna av den høgste månadlege avlesing.

Effektuttak

Nettleige

Fastbeløp

kr. 13500,-

Energi øre/kWh 1.januar til 1.april

19,89

Energi øre/kWh 1.april til 1.januar 2023
28,01

Effekt kr/kW

59 / 10

Forbruksavgift til staten for 2022 er:
1/1-22 til 1/4-22: 8,91 øre/kWh eks mva
1/4-22 til 1/1-23: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,546 øre/kWh.

Enovaavgift for hushaldning er 1,25 øre/kWh inkl mva. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytte, setrer, koier og lignende.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 1000 kroner inkl mva pr målepunkt i året.

Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.
Anleggstilskot
Me nyttar EnergiNorge sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.