Nettleige frå 01.07.2022

Nettleige er prisen Breheim Nett AS tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva.

Sommarperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04

Kundar med forbruk over 100000 kWh - lågspentPris
Fastledd10000 kr/år
Energiledd Sommar27,28 øre/kWh
Energiledd Vinter 30,90 øre/kWh
Effektledd Vinter99 kr/kW/mnd
Effektledd Sommar29 kr/kW/mndKundar med forbruk over 100000 kWh - høgspent
Pris
Fastledd
14500 kr/år
Energiledd  
25,51 øre/kWh
Effektledd vinter
73 kr/kW/mnd
Effektledd sommar
26 kr/kW/mnd


Forbruksavgift til staten 2022:
01.07.2022 til 01.01.2023: 15,41 øre/kWh eks mva

Dette er med forbehold om endringar.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,546 øre/kWh.

Enovaavgift for hushaldning er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer,koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kroner/år pr.målepunkt.

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.

Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med Breheim Nett AS om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.

Anleggstilskot
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med Breheim Nett AS for nærmare informasjon.